Algemene voorwaarden van Party Sensations

Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met Party Sensations.

1: Algemene bepalingen
2: Geldigheid en toepasselijkheid
3: Offertes en overeenkomsten
4: Extra kosten
5: Bepalingen met betrekking tot boekingen
6: Annulering van de overeenkomst
7: Onuitvoerbaarheid
8: Prijzen
9: Betalingen
10: Klachten
11: Aansprakelijkheid

DEFINITIES

Opdrachtnemer: Party Sensations Licht en Geluid, hierna te noemen; Party Sensations.
Opdrachtgever: De persoon die aan Party Sensations een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen; opdrachtgever.
Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: Mengpanelen, cd-spelers, licht en geluid installaties.
Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en Party Sensations overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.
Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.
Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen Party Sensations en opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van Party Sensations.

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Party Sensations zijn vrijblijvend.
3.2 Alle offertes van Party Sensations hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
3.3 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 maand, besluiten Party Sensations een definitieve opdracht te verstrekken.
3.4 Party Sensations is verplicht om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum, locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan vermeld.
3.5 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot optredens

4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:

– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur.
– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit ,water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.
– Dat tijdens het optreden de artiest(en) het recht hebben om 2 consumpties per uur te nuttigen.

Artikel 5 – Annulering En wijziging

5.1 Party Sensations heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te wijzigen (bijvoorbeeld de DJ bezetting), te weigeren en of te beëindigen indien Party Sensations hier een goede reden voor heeft.
5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd jegens Party Sensations van:

Meer dan 60 dagen voorafgaand de boeking: 50% van het totaalbedrag
Minder dan 60 dagen en meer dan 30 dagen voorafgaand de boeking: 75% van het totaalbedrag
Binnen 30 dagen: 100% van het totaalbedrag

Annulering door corona (COVID19) omstandigheden : 10% van het totaalbedrag na plaatsen boeking (tot aan de dag van het evenement)

5.3 Bij annulering van een verplaatste boeking door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag verschuldigd jegens Party Sensations vanaf het moment van verplaatsen. Binnen 30 dagen voorafgaand de boeking is de opdrachtgever een schadevergoeding van 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid

6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer of globale ziektes (epidemie)
6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever Party Sensations nog gedurende een maand de gelegenheid geven, haar optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
6.3 In geval van overmacht is Party Sensations gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. Party Sensations zal dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te bieden.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte.
7.2 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

Artikel 8 – Extra kosten

8.1 De kosten voor vervoer worden als extra kosten beschouwd, en worden in de offerte vermeld. Vervoerskosten bedragen € 0,50 per kilometer.

Artikel 9 – Betalingen

9.1 De opdrachtgever is verplicht Party Sensations binnen 14 dagen te betalen na ontvangst van de factuur
9.2 Mocht er nadien sprake zijn van meerwerk, dan zal de opdrachtgever na afloop van het feest het bedrag van het verschuldigde meerwerk contact te betalen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
10.2 Party Sensations geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.
11.2 Party Sensations kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.
11.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.

Zet nu de eerste stap en neem contact met ons op

Neem contact op